11.6. Kiểm soát các rủi ro - Control Risks

Discussion in 'Project Risk Management' started by Tran Van Linh, Apr 21, 2016.

By Tran Van Linh on Apr 21, 2016 at 4:24 PM
 1. Tran Van Linh

  Tran Van Linh New Member

  Joined:
  Apr 21, 2016
  Messages:
  3
  Trophy Points:
  3
  Là quá trình thực hiện kế hoạch ứng phó rủi ro, theo dõi rủi ro được xác định, giám sát rủi ro còn lại, xác định những rủi ro mới và đánh giá hiệu quả quá trình quản lý rủi ro trong suốt dự án. Lợi ích trong quy trình là nó cải thiện hiệu quả cách tiếp cận rủi ro trong suốt vòng đời dự án để tiếp tục tối ưu hóa phản ứng rủi ro.

  Input

  Kiểm soát giám sát rủi ro là quá trình theo dõi các rủi ro xác định, giám sát rủi ro còn lại và xác định các rủi ro mới, đảm bảo việc thực hiện các kế hoạch giám sát rủi ro, và đánh giá hiệu quả của chúng trong việc làm giảm nguy cơ. giám sát rủi ro và hồ sơ kiểm soát rủi ro số liệu có liên quan đến việc thực hiện kế hoạch dự phòng. giám sát và kiểm soát rủi ro là một quá trình liên tục cho vòng đời của dự án. Những rủi ro thay đổi khi dự án triển khai, những rủi ro mới phát triển, hoặc rủi ro dự đoán biến mất.

  quy trình giám sát rủi ro tốt và kiểm soát cung cấp thông tin hỗ trợ với việc ra quyết định hiệu quả trước các rủi ro xảy ra. Thông báo cho tất cả các bên liên quan dự án là cần thiết để đánh giá định kỳ sự chấp nhận mức độ rủi ro của dự án.

  Mục đích của việc giám sát rủi ro là xác định xem:

  - Phản ứng với rủi ro được thực hiện theo kế hoạch.

  - Hành động phản ứng rủi ro có hiệu quả như mong đợi, hoặc nếu phản ứng mới cần được phát triển.

  - Giả định dự án còn hiệu lực.

  - Diễn giải rủi ro từ trạng thái trước của nó, và phân tích xu hướng của nó.

  - Một yếu tố kích hoạt rủi ro đã xảy ra.

  - Các chính sách và thủ tục thích hợp.

  - Rủi ro đã xảy ra hoặc phát sinh mà không được xác định trước đó.

  Kiểm soát rủi ro có thể liên quan đến việc lựa chọn chiến lược thay thế, thực hiện một kế hoạch ngẫu nhiên, hành động khắc phục, hoặc quy hoạch lại dự án. Các chủ sở hữu phản ứng rủi ro phải báo cáo định kỳ cho người quản lý dự án và các nhà lãnh đạo nhóm nghiên cứu rủi ro về tính hiệu quả của kế hoạch, bất kỳ tác dụng bất ngờ, và bất kỳ sự điều chỉnh nào cần thiết để giảm thiểu các rủi ro.

  11.6.1 Các đầu vào rủi ro Giám sát và kiểm soát

  1. Kế hoạch quản lý rủi ro.

  2. Kế hoạch ứng phó rủi ro.

  3. Giao tiếp trong dự án. Kết quả công việc và hồ sơ dự án khác được mô tả trong phần 10.3.1, cung cấp thông tin về hiệu suất và rủi ro của dự án. Báo cáo thường được sử dụng để kiểm soát rủi rovà kiểm soát bao gồm vấn đề Logs, liệt kê các hành động, cảnh báo nguy cơ, hoặc thông báo.

  4. Xác định rủi ro bổ sung và phân tích. Khi thực hiện dự án được đánh giá và báo cáo, những rủi ro tiềm ẩn không xác định trước đó có thể nảy sinh. Chu kỳ của sáu qui trình rủi ro cần phải được thực hiện đối với những rủi ro này.

  5. Phạm vi thay đổi. Phạm vi thay đổi này thường đòi hỏi phải phân tích rủi ro và ứng phó với những kế hoạch mới.


  Tools

  1. Dự án kiểm toán đáp ứng rủi ro. kiểm toán rủi ro kiểm tra và tài liệu hiệu quả của các phản ứng nguy cơ trong việc tránh, chuyển nhượng, hoặc giảm thiểu nguy cơ xảy ra cũng như hiệu ứng của chủ sở hữu có nguy cơ. kiểm toán rủi ro được thực hiện trong suốt vòng đời dự án để kiểm soát rủi ro.

  2. Dự án định kỳ đánh giá rủi ro. Đánh giá rủi ro dự án thường sẽ theo lịch trình. rủi ro dự án nên có một chương trình nghị sự tại tất cả các cuộc họp nhóm. Xếp hạng rủi ro và ưu tiên có thể thay đổi trong suốt vòng đời của dự án. Bất kỳ thay đổi có thể yêu cầu phân tích định tính hoặc định lượng bổ sung.


  3. Phân tích giá trị thu được. Giá trị thu được được sử dụng để theo dõi hiệu suất tổng thể dự án so với kế hoạch ban đầu. Kết quả từ một phân tích giá trị thu được có thể chỉ ra độ lệch tiềm năng khả năng hoàn thành dự án từ các mục tiêu chi phí và tiến độ. Khi một dự án lệch đáng kể từ đường cơ sở, xác định nguy cơ cập nhật và phân tích nên được thực hiện.

  4. Kỹ thuật đo lường hiệu suất. Đo lường hiệu suất so sánh thành tựu kỹ thuật trong thực hiện dự án đúng tiến độ các kế hoạch dự án các thành tựu kỹ thuật. Độ lệch, chẳng hạn như không thể hiện các chức năng như kế hoạch ở một mốc quan trọng, có thể bao hàm một rủi ro để đạt được trong phạm vi dự án.

  5. Bổ sung kế hoạch ứng phó rủi ro. Nếu có nguy cơ xuất hiện mà không được dự báo trước trong kế hoạch ứng phó rủi ro, hoặc tác động của nó đối với các mục tiêu lớn hơn dự kiến, đáp ứng kế hoạch có thể không đầy đủ. Nó sẽ là cần thiết để thực hiện kế hoạch phản ứng phụ để kiểm soát rủi ro.  Output

  1. Kế hoạch khắc phục. Cách giải quyết là phản ứng không có kế hoạch cho những rủi ro mới nổi mà trước đây không xác định được hoặc chấp nhận. Cách giải quyết phải được ghi đúng và đưa vào kế hoạch kế hoạch dự án và đáp ứng rủi ro.

  2. Hành động khắc phục. Hành động khắc phục bao gồm thực hiện các kế hoạch dự phòng hoặc các cách giải quyết.

  3. Yêu cầu thay đổi dự án. Thực hiện kế hoạch dự phòng hay cách giải quyết thường xuyên dẫn đến một yêu cầu để thay đổi các kế hoạch dự án để đối phó với rủi ro. Các kết quả nó phát hành một yêu cầu thay đổi được quản lý bằng cách điều khiển sự thay đổi tích hợp.

  4. Cập nhật cho các kế hoạch ứng phó rủi ro. Rủi ro có thể xảy ra hay không. Rủi ro xảy ra nên được ghi chép và đánh giá. Thực hiện kiểm soát rủi ro có thể làm giảm các tác động hoặc xác suất xác suất rủi ro được xác định. Bảng xếp hạng rủi ro phải được đánh giá lại, rủi ro quan trọng có thể được kiểm soát đúng. Rủi ro không xảy ra nên được ghi chép trong các kế hoạch ứng phó rủi ro.

  5. Cơ sở dữ liệu rủi ro. Một kho cung cấp cho bộ sưu tập, kiểm soát, và phân tích các dữ liệu thu thậpvà sử dụng trong các quy trình quản lý rủi ro. Sử dụng cơ sở dữ liệu này sẽ giúp quản lý rủi ro toàn bộ tổ chức, và theo thời gian, hình thành cơ sở của một bài học có nguy cơ chương trình học.

  6. Cập nhật danh sách kiểm tra nhận dạng. Danh sách kiểm tra cập nhật từ kinh nghiệm sẽ giúp quản lý rủi ro của các dự án trong tương lai.
   
  Last edited by a moderator: May 17, 2016
  nguyenbs likes this.

Comments

Discussion in 'Project Risk Management' started by Tran Van Linh, Apr 21, 2016.

Share This Page